Obchodné podmienky

I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho úplným zaplatením tovaru.

Internetový obchod www.lacneteplo.sk je prevádzkovaný spoločnosťou:
Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. ,
Andreja Hlinku 2247
02201 Čadca 

IČO: 31630103
IČ DPH: SK2020422360

II. DODANIE PREDMETU KÚPY
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode lacneteplo.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Tovar po objednaní zákazník si môže priamo vyzdvihnúť aj v predajni spoločnosti.
O pripravenosti tovaru predávajúci bude zákazníka informovať e-mailom alebo telefonicky.
Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

V prípade zaslania tovaru na dobierku (platba pri preberaní šoférovi), obdržíte od šoféra príjmový doklad o prevzatí hotovosti. Kuriérska spoločnosť zašle do 18 dní finančné prostriedky na bankový účet našej spoločnosti. Po obdržaní platby Vám zašleme daňový doklad o úhrade elektronickou poštou na Vami zadanú e-mailovú adresu podľa objednávky. Obdržaný doklad je plnohodnotným daňovým dokladom.

Doba dodania skladového tovaru je 2-4 dni. Tovar na objednávku sa dodáva v lehote do dvoch týždňov. O presnom termíne dodania Vás budeme informovať po obdržaní objednávky.


III. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Tovar počas dopravy je riadne poistený. Pri preberaní je potrebné tovar poriadne skontrolovať aj napriek tomu, že naši dopravcovia sú spoľahliví a k poškodeniu dochádza len málokedy. Viditeľné poškodenie je potrebné vyznačiť na dodacom liste prepravcovi a bezodkladne nás informovať o tejto skutočnosti. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote.

IV. ZRUŠENIE ZMLUVY
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme (doporučeným listom na sídlo spoločnosti).

V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a na zmluvnú pokutu v zmysle týchto obchodných podmienok. Záloha, ktorú kupujúci uhradil pri podpise objednávky nebude vrátená.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákoníka.
2. Po prijatí objednávky predávajúci preverí dostupnosť a cenu objednaného tovaru a zákazníkovi objednávku potvrdí e-mailom.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.

Predávajúci sa zaväzuje:

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, tovar však musí byť počas prepravy riadne poistený

Reklamácie
Reklamácie sú vybavované

Záruka
Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Súkromie
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za(zavináč)soi.sk